Batxillerat

Batxillerat

Descripció

El batxillerat és l'etapa que es cursa normalment entre els 16 i els 18 anys, tot i que és oberta a persones de qualsevol edat, ja sigui de forma presencial o a distància. És un cicle format per dos cursos de trenta hores lectives setmanals.

Es pot escollir entre les modalitats de batxillerat: humanitats i ciències socials, i ciències i tecnologia. La modalitat que es tria el primer any es manté, en principi, durant els dos cursos del cicle; si es vol canviar en finalitzar el primer curs, el centre ha d'assegurar que almenys es cursin tres matèries de la nova modalitat a segon curs i que, en acabar l'etapa, s'hagin superat almenys quatre matèries de la nova modalitat.

L'alumnat que ha superat el batxillerat es pot matricular d'altres matèries de modalitat si les vol afegir al seu currículum per accedir a estudis superiors.

Continguts

El currículum de batxillerat consta d'una part comuna, les matèries comunes, i una part diversificada, les matèries de modalitat, les matèries optatives i el treball de recerca. A més, l'alumnat té assignada una hora setmanal de tutoria.

Tot l'alumnat cursa les matèries comunes i un mínim de sis matèries de modalitat, de les quals almenys cinc han de ser de la modalitat escollida. L'horari s'ha de completar amb altres assignatures de la mateixa modalitat, d'altres modalitats o optatives.

Matèries de 1r Batxillerat

Matèries de 1r Batxillerat
Biologia I
Ciències per al món contemporani
Dibuix Tècnic I
Economia
Economia de l’empresa I
Educació Física
Filosofia i Ciutadania
Història del món contemporani
Literatura Catalana
Llatí
Llengua castellana i literatura I
Llengua catalana i literatura I
Llengua estrangera I
Matemàtiques CCSS I
Matemàtiques I
Química I
Tecnologia_Industrial I
Tutoria
Matèria Optativa

Matèries Optatives de 1r Batxillerat

Matèries Optatives de 1r Batxillerat
Anàlisi musical
Ciències de la Terra
Física
Tecnificació Esportiva

Matèries de 2n Batxillerat

Matèries de 2n Batxillerat
Biologia II
Castellà II
Català II
Dibuix Tècnic II
Economia de l’Empresa II
Filosofia
Geografia
Grec II
Història
Història de l’Art
Llatí II
Llengua estrangera II
Matemàtiques CCSS II
Matemàtiques II
Química II
Tecnologia II
Treball Recerca
Tutoria
Matèria Optativa

Matèries Optatives de 2n Batxillerat

Matèries Optatives de 2n Batxillerat
Anàlisi musical
Ciències de la Terra
Física
Literatura Castellana
Tecnificació Esportiva

Treball de recerca

El treball de recerca és una activitat d'investigació que ha de fer tot l'alumnat de batxillerat. S'ha d'iniciar preferentment durant el primer curs i presentar obligatòriament durant el segon curs.

S'ha de fer un treball de síntesi en cadascun dels 3 primers cursos de l'etapa.

Accés

Per accedir al batxillerat cal tenir algun dels títols següents:

  • graduat o graduada en educació secundària obligatòria,
  • tècnic o tècnica d’un cicle formatiu de grau mitjà o tècnic superior o tècnica superior d’un cicle formatiu de grau superior (en aquests casos es pot demanar la convalidació de matèries optatives i del treball de recerca).

Preinscripció i matrícula

Per accedir per primera vegada en un centre sufragat amb fons públics per cursar batxillerat cal presentar un imprès de sol•licitud de preinscripció en el termini fixat.

Sortides /Continuïtat

Amb el títol de batxiller o batxillera es pot accedir:

  • a la universitat (un cop aprovades les proves d'accés),
  • a un cicle formatiu de grau superior de formació professional específica o d'arts plàstiques i disseny (si hi ha més demanda que oferta, per accedir a determinats cicles té prioritat l'alumnat que ha cursat una modalitat de batxillerat determinada),
  • a un cicle formatiu de grau superior d’ensenyaments esportius, si es tenen els requisits d’accés (si hi ha més demanda que oferta, per accedir a determinats cicles té prioritat l'alumnat que ha cursat una modalitat de batxillerat determinada),
  • als ensenyaments superiors artístics (un cop superada una prova específica d'accés) i
  • al món laboral.

Criteris d'avaluació

  Erasmus +
Joomla templates by Joomlashine