ESO

ESO

Educació secundària obligatòria (12-16 anys)

Descripció

L'educació secundària obligatòria (ESO) és gratuïta. Comprèn quatre cursos acadèmics. Generalment s'inicia l'any natural en què es compleixen 12 anys i s'acaba als 16, tot i que l'alumnat té dret a romandre en el centre amb règim ordinari fins als 18.

Continguts - Competències bàsiques

Competències transversals

Competències comunicatives:

 • Competència comunicativa lingüística i audiovisual
 • Competències artística i cultural

Competències metodològiques:

 • Tractament de la informació i competència digital
 • Competència matemàtica
 • Competència d'aprendre a aprendre

Competències personals:

 • Competència d'autonomia i iniciativa personal

Competències específiques centrades a conviure i habitar el món

 • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
 • Competència social i ciutadana

Matèries Comunes de 1r / 2n / 3r Curs

Matèries de primer, segon i tercer curs
Ciències de la naturalesa*
Ciències socials, geografia i història*
Educació física*
Educació per a la ciutadania i els drets humans
Educació visual i plàstica
Llengua catalana i literatura*
Llengua castellana i literatura*
Llengua estrangera*
Matemàtiques*
Música
Tecnologies*
Tutoria
Religió (voluntària) / Cultura i valors ètics (1r, 2n, 3r i 4t ESO)
Matèries Optatives

*Aquestes matèries, les han de fer tots els alumnes en cada un dels tres primers cursos.

Matèries Optatives de 1r / 2n / 3r Curs

1r ESO
Matèries Optatives
Alemany 1
Dansa i Ball 1
Esport Tecnificat 1
Orquestra 1
Revista 1
Taller de Teatre 1

 

2n ESO
Matèries Optatives
Alemany 2
Dansa i Ball 2
Esport Tecnificat 2
Orquestra 2
Revista 2
Taller de Teatre 2

 

3r ESO
Matèries Optatives
Alemany 3
Dansa i Ball 3
Emprenedoria
Erasmus
Esport Tecnificat 3
Orquestra 3
Revista 3
Taller de Teatre 3

 

Treball de síntesi

El treball de síntesi, que té la consideració de matèria optativa, està format per un conjunt d'activitats d'ensenyament i d'aprenentatge que s'han de fer en equip, concebudes per desenvolupar competències complexes i comprovar si s'ha aconseguit, i fins a quin punt, que l'alumnat sigui capaç de relacionar les competències bàsiques treballades en les diferents matèries per a l'aplicació i la resolució de qüestions i problemes relacionats amb la vida pràctica. Aquest treball ha d'integrar continguts de diverses matèries i admet diverses concrecions temporals.

S'ha de fer un treball de síntesi en cadascun dels 3 primers cursos de l'etapa.

Matèries Obligatòries de 4t Curs

Matèries Obligatòries de 4t Curs
Ciències socials, geografia i història
Educació ètica cívica
Educació física
Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura
Llengua estrangera*
Matemàtiques*
Tutoria
Religió (voluntària) / Cultura i Valors Ètics

Matèries Optatives i Alternatives de 4t Curs

S'han de cursar tres de les matèries optatives específiques següents:

4t ESO
Matèries Optatives
Alemany
Biologia i Geologia
Economia
Educació Visual i Plàstica
Física i Química
Informàtica
Llatí
Música
Tecnologia

Projecte de recerca

En el quart curs els alumnes han de fer un projecte de recerca en equip que té la consideració de matèria optativa. Consisteix en un conjunt d'activitats de descoberta i recerca sobre un tema específic triat per cada alumne.

Accés

Es pot matricular al primer curs d'educació secundària obligatòria l'alumnat que compleixi 12 anys durant l'any d'inici del curs i el d'edat diferent al qual correspongui acadèmicament iniciar aquesta etapa educativa. Abans de la matrícula cal fer la preinscripció, és a dir, el tràmit amb què se sol·licita l'admissió en un centre determinat.

Preinscripció i matrícula

Per cursar aquest ensenyament cal formalitzar la preinscripció i la matrícula d'acord amb els criteris fixats pel Departament d'Ensenyament.

Sortides /Continuïtat

L'alumnat que obté el títol de graduat o graduada en ESO pot accedir al batxillerat o bé a un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional, d'ensenyaments esportius (si se supera la prova específica d'accés) o d'arts plàstiques i disseny.

A partir dels 16 anys, si no es té el títol de graduat o graduada en ESO, es pot accedir als estudis següents:

 • Els programes de qualificació professional inicial (PQPI)
 • La formació de persones adultes
 • Els ensenyaments d'idiomes (des de l'edat de 14 anys es pot estudiar un idioma diferent del que s'ha cursat a l'ESO)
 • Els ensenyaments elementals i professionals de música i dansa, un cop superada la prova específica

Si no es té el títol de graduat o graduada en ESO, a partir dels 17 anys es pot accedir als cicles formatius de grau mitjà, un cop superada la prova d'accés. A més a més, a partir dels 18 anys es té accés a la prova lliura per a l'obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria.Un cop acabada l'ESO també es pot accedir al món laboral.

Criteris d'avaluació

  Erasmus +
Joomla templates by Joomlashine