La inscripció a les proves específiques de Salvament i Socorrisme es duu a terme del 9 al 25 de novembre.

Per realitza la inscripció: http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/espec-esportius/